Geologické průzkumy pro získání stavebního povolení

Součástí žádosti o stavební povolení musí být mimo jiné také výsledek geologického průzkumu. Inženýrsko-geologický průzkum se provádí při zakládání jakýchkoliv staveb (rodinných domů, liniových staveb či nové zástavby). Geologický průzkum musí provádět geolog, který v dané lokalitě provede řadu průzkumů týkající se jak zeminy, tak i podzemních vod.

Geologický průzkum staveniště

Tento průzkum má za úkol zhodnotit podmínky pro realizaci projektu a objasnit inženýrskogeologické poměry na staveništi. Závěry z tohoto průzkumu pak poskytují projektantům spolehlivé údaje týkající se základových poměrů na staveništi. Na jejich základě pak projektanti získají představu o tom, jaké důsledky bude mít na danou lokalitu stavební zásah a jaký místní materiál by byl vhodný pro stavební účely.

Vsakování vod

Při stavbě rodinných domů či průmyslových areálů se provádí také odborné posudky hodnotící možnost vsakování odpadní či srážkové vody. Technik provádějící průzkum odebere pomocí přenosné vrtné soupravy, která dokáže provést sondu až do hloubky 5 m, vzorky zemin. Následně se provede tzn. nálevová zkouška, s jejíž pomocí se určí koeficient vsaku. Součástí průzkumu jsou také terénní práce, v rámci kterých dochází k zaměření okolních vodních zdrojů. Po jejich ukončení se vypracuje odborný posudek.

Měření radonu

Součástí žádosti o vydání stavebního povolení je také zpráva o průzkumu týkajícího se množství radonu. Radonový index se zjišťuje nejen v půdě, ale zkoumá se také jeho objemová aktivita ve vodě. V případě, že stavební úřad rozhodne, že radonový index dosáhl příliš vysokých hodnot, je potřeba provést taková opatření, která zabrání pronikání radonu z podloží do objektu.

Geodetické práce

Při stavbě rodinného domu se také neobejdete bez služeb geodeta. Jakmile budete mít stavební pozemek, je potřeba získat podklady pro projekční práce. Jde především o zaměření a vyhotovení geodetického podkladu pro projekt. Úkolem geodeta je vybraný pozemek a jeho okolí polohově a výškově zaměřit takovým způsobem, aby mohl projektant navrženou stavbu umístit do vybrané lokality a napojit ji na inženýrské sítě.

Mezi geodetické práce patří např.: rozdělení pozemku, vytyčení změny hranic pozemku, vyznačení budovy, vyznačení vodního díla, atd.

Součástí geodetických prací může rovněž být:

 • Vytyčení vlastnické hranice pozemku
 • Vytyčení stavby na staveništi
 • Terénní úpravy podle projektové dokumentace
 • Vytvoření vytyčovacího protokolu pro kolaudaci hotové stavby
 • Zaměření skutečného provedení stavby
 • Vytyčení a zaměření inženýrských sítí (vody, kanalizace, plyn atd.)
 • Vyhotovení výškopisných a polohopisných plánů pro projektování stavby
 • Sledování svislých – vodorovných posunů stavebních objektů
 • Kontrolní měření objektů staveb
 • Kontrolní měření objektů staveb
 • Vyhotovení smlouvy pro vklad do katastru nemovitostí
 • Připojování bodů do státní sítě

Architektonické studio

Jedním z nejdůležitějších prvků celé realizace výstavby je projektová dokumentace vyhotovená v rozsahu pro řízení na stavebním úřadě.

Projektová dokumentace (zkráceně projekt) je základním dokumentem potřebným pro jednání na místně příslušném Stavebním úřadě. Je také podkladem pro všechny ostatní pracovní složky, které se budou na realizaci stavby podílet.

Aby ale mohl vzniknout samotný projekt, je zapotřebí splnit řadu náležitostí, které jsou stanoveny zákonem. Především je potřeba předložit:

 • Průzkumy definované v regulativech místně příslušného Stavebního úřadu

 • Vyjádření definovaná v regulativech místně příslušného Stavebního úřadu

 • Stávající sítě
 • Výškopis v digitálním formátu
 • atd.

Mezi základní náležitosti a nedílné součásti projektové dokumentace patří:

 • Geodetické zaměření pozemku
 • Výsledky měření radonu
 • Inženýrsko -geologický průzkum
 • Hydrogeologický průzkum
 • Podklady od správců sítí o nápojných bodech (elektro, voda, kanalizace)
 • Regulativy obce
 • Studie domu dle představ investora s podpisem
 • Osazení domu na pozemek